Dragi clienți, Standartpark devine Vodaland! Aceleași produse de calitate sub un alt nume. Până la lichidarea stocului actual, încă veți găsi sigla Standartpark pe produsele noastre. 

Protectia datelor (GDPR)

INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stimați utilizatori,

SC VODALAND BALKAN S.R.L. cu sediul social în Comuna Dragomiresti Vale, sat Dragomiresti Deal, Autostrada București – Pitești Km. 13.5, incinta A1 Business Park, Aleea Constanza nr. 23, Unitatea L3 – L4, jud. Ilfov, telefon: 031 / 437 0308 fax: 031 / 437 0379, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/4867/2018 și nr. EUID: ROONRC.J23/4867/2018, având C.I.F. RO 34055329, cont bancar IBAN RO34INGB0000999904806746, în valuta RON deschis la ING BANK Sucursala București, reprezentatã legal prin dl. DOREL NEGRU – Administrator,

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE, vă transmitem acest document pentru:

Informare și detaliere – când şi de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condiţiile în care le putem divulga altora şi cum le stocăm în condiţii de siguranţă.

Pentru orice întrebare privind modalitatea în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, ne puteţi contacta la adresa de e-mail Protectia.Datelor@vodaland.ro.

CAP. 1.  Vă prelucrăm date cu caracter personal în scopuri determinate
1.1 Având în vedere calitatea dumneavoastră de reprezentant legal, împuternicit sau persoană de contact, vă prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:
– executarea contractului încheiat cu entitatea juridică în numele căreia acţionaţi;
– conformarea cu normele, reglementările legale, codurile de conduită sau ghidurile aplicabile sau în vederea aplicării legii şi cooperării cu autorităţile competente (inclusiv, dar fără a ne limita la autorităţile fiscale şi judiciare).
1.2.  Vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea executării contractului (care include şi interacţiunile anterioare semnării acestuia) cu entitatea juridică în numele căreia acţionaţi şi pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre legale în calitate de parte contractantă. Datele cu caracter personal prelucrate, constau, in principal, in: (1) nume si prenume; (2) adresa de e-mail; (3) număr de telefon; (4) adresa de facturare; (5) adresa de livrare; (6) numele si prenumele persoanei care recepționează/expediază marfa; (7) telefonul persoanei care recepționează/expediază marfa.
1.3.  În plus, vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese legitime, precum:
– prevenirea, detectarea şi investigarea infracţiunilor, inclusiv frauda şi spălarea de bani sau finanţarea actelor de terorism, precum şi analizarea şi gestionarea riscurilor comerciale;
– în legătură cu orice pretenţie, acţiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la, redactarea şi revizuirea documentelor, întocmirea documentaţiei necesare încheierii unei tranzacţii, obţinerea de consultanţă juridică şi facilitarea soluţionării litigiilor) şi/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor şi obligaţiilor noastre contractuale şi legale;
– cooperarea cu autorităţile publice;
– gestionarea şi pregătirea rapoartelor interne, solicitarea de feedback sau participarea la sondaje, precum şi efectuarea de cercetări şi/sau analize în scopuri statistice sau în alte scopuri, astfel încât să ne putem stabili produsele, să înţelegem comportamentul clienţilor, preferinţele şi tendinţele pieţei şi pentru a revizui, dezvolta şi îmbunătăţi calitatea produselor noastre.
1.4.  Totodată, va facem cunoscut faptul ca aveți obligația de a asigura informarea adecvata a persoanelor vizate (prepușii entității juridice din care faceți parte) in măsura in care acestea nu sunt informate in mod direct prin prezenta comunicare.

CAP.2.  Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt divulgate altor terţe părţi
2.1.  Pentru a facilita desfăşurarea activităţiloprr în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, comunicăm aceste date către terţi, incluzând partenerii noştri, de exemplu, către:
– alte părţi contractante şi băncile acestora, în legătură cu orice tip de transfer de fonduri;
– furnizori de servicii operaţionale, precum servicii de curierat, telecomunicaţii, IT, plăţi, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigaţii aferente asistenţei pentru clienţi;
– orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potenţial) pentru a facilita tranzacţiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziţie, datorie sau vânzare de bunuri);
– consilieri profesionişti, precum auditori sau avocaţi;
– autorităţi de reglementare, organe profesionale şi/sau autorităţi publice pentru a ne conforma reglementărilor aplicabile.

2.2 Nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spaţiului Economic European decât dacă este strict necesar pentru derularea contractului şi doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecţie adecvate şi notificându-vă atunci când este cazul.

CAP.3. Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal
3.1. Cu excepţia cazului în care legea prevede altfel, aveţi următoarele drepturi:
– dreptul de acces, respectiv dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum şi accesul la acestea şi furnizarea de informaţii despre modul de prelucrare;
– dreptul la rectificare, care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte şi/sau la completarea datelor incomplete;
– dreptul la ştergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă şterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;
– dreptul la restricţionarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (1) dumneavoastră contestaţi exactitatea datelor cu caracter personal, (2) prelucrarea este ilegală şi vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea prelucrării, (3) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, (4) v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
– dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepţia cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
– dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-aţi furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, precum şi dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
– dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Protecţiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepţia cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului individual de muncă sau este permisă de lege.

Cu excepţia dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise, prin poştă, la adresa: Dragomiresti Vale, sat Dragomiresti Deal, Autostrada Bucuresti – Pitesti Km. 13.5, incinta A1 Business Park, Aleea Constanza nr. 23, Unitatea L1-L3, jud. Ilfov la SC VODALAND BALKAN S.R.L. – in atenția RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR
prin e-mail, la adresa: Protectia.Datelor@vodaland.ro.

CAP.4. Nu facem o prelucrare automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal

4.1. Perioada de păstrare.
Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligaţiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripţie aplicabile (de exemplu, 3 ani de la data încetării relaţiei contractuale) sau pentru respectarea obligaţiilor de arhivare impuse de legislaţia aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).
4.2. Securitatea datelor cu caracter personal
Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum şi a altor riscuri similare.